روزمرگی!

!می نویسم، راهنمایی می کنم و بازم می نویسم

!انیمه می بینم، کتاب می خونم، بازی می کنم و وول می خورم

!همه کاری می کنم به جز اونی که می دونم باید بکنم

 

من چرا درس نمی خونم؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
عاقل

برای درس خوندن فرصت زیاده![شیطان]

عاقل

هوم...بذار فکر کنم... تاثیر خوبی روم نذاشتی ظاهرا![متفکر]