به هرحال آدم باید بدونه چی میخواد!

- من بهت گفتم از اون بیسکوئیتا بگیر که روش کاکائو داره.

 

+ مگه همین نیست؟ اینم بیسکوئیته روش کاکائو داره دیگه!

 

- نه، از اونا که بابات میگیره.

 

+ کدوما؟

 

- قرمزا!

 

+ ها! اونا که بیسکوئیت نیستن. اونا کاکائویین که وسطشون بیسکوئیت دارن ولی اینا بیسکوئیتین که روشون کاکائو دارن! نیشخند

 

/ 0 نظر / 6 بازدید